Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Процедура: BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Договор за БФП №:  BG05M9OP001-1.057-0092-C01 „Подобряване на работните умения на служителите във фирми от IT сектора – „Сайтрон“ООД и „Ентегра“ООД“

 

Бенефициенти: „Сайтрон“ ООД – бенефициент

„Ентегра“ ООД: – партньор

 

Главна цел: Повишаване на производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични обучения и обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ на работещите във фирмите „Сайтрон“ ООД и „Ентегра“ ООД.

Обща стойност: 65 089.31 лв., от които:

–   38 951.27 лв. – финансиране от Европейския съюз (ЕСФ);

–     6 873.75 лв.  – национално финансиране.

 

Дата на стартиране на проекта : 15.01.2020 г.

Дата на приключване на проекта: 15.01.2021 г.