ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.057-0092-C01 „Подобряване на работните умения на служителите във фирми от IT сектора – „Сайтрон“ООД и „Ентегра“ООД“

 

ПРОЦЕДУРА:  BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: „Сайтрон“ ООД (в партньорство с фирма „Ентегра“ ООД)

 

КООРДИНАТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА:

ул.Крепостна 6, гр.Варна 9000, България

e-mail: t.vitliemova@bgdigitall.com

Тел/Tel +359 52 607 365/6; 0898 572640

Факс/Fax +359 52 650 158

Лице за контакт: Татяна Попова

САЙТРОН ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

 

ПРЕДМЕТ: Услуга по предоставяне на специфично обучение

 

Фирма „Сайтрон“ ООД набира оферти за организирането и провеждането на специфично обучение за повишаване на уменията на персонала на фирмата, по отношение на повишаване на кибер сигурността.

Обучението за „Повишаване на кибер сигурността“ следва да бъде организирано за 8/осем/ човека

 

 

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:

 

Информация за проекта:

Основната цел на проектното предложение е повишаване на производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични обучения и обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ на работещите в двете фирми-партньори „Сайтрон“ ООД и „Ентегра“ ООД.

Заложените специфични и основна цел на проекта напълно кореспондират с целта на настоящата процедура „Умения“, а именно: повишаване на квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира ученето през целия живот. Целите на проектното предложение отговарят на Инвестиционен приоритет 6 на ОП РЧР, Специфична цел 3: Увеличаване на броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ.

 

Предмет и изисквания към изпълнението на поръчката:

1.Описание:

Курсът по „Повишаване на кибер сигурността“ е традиционен курс, който се води от инструктор. Продължителността му е 2-4 дни.

 

2.Цел на обучението: Огромна част от служителите на български организации не са получавали никакво обучение как да работят безопасно с ежедневни устройства като компютри, смартфони и таблети. А техническият екип не винаги услява да обърне внимание на тази критична за бизнеса функция.

 

3.Задължителни модули:

 

  1. Основи на компютърната сигурност.

-Какво рискувам ако не се защитя? Информацията, която се съхранява на компютъра и телефона; достъп до парични средства – валутни и реални.

-Електронно банкиране и разплащания.

-Социални медии и сигурност.

-Видове операционни системи.

-Мобилни заплахи.

-Практически примери.

 

  1. Видове он-лайн заплахи

-Вируси/криптовируси, ransomware и др.-троянски кон, червеи, шпионски софтуер, криптовируси, Keylogger.

-Измами в дигитален вариант /СПАМ и СКАМ, фишинг, социално инженерство, фалшиви оферти, фалшиви Wi-Fi мрежи, криптовалути и др./.

-Онлайн тормоз и изнудване, ботмрежи, фалшиви копия на легитимни сайтове, криптомайнери, уязвимости/слабости в софтуерни продукти.

-Дупки в операционните системи – Windows ,macOS, Linux, iOS, Android;

-Уязвимости в хардуера.

 

  1. Основи на защитата. Без какво не можем

-Ъпдейти на софтуери, операционни системи, браузъри и т.н.

-Не-сваляне на файлове; Пароли; как се разпознават потенциално опасни мейли.

-Софтуери за антивирусни защити /вградени решения; базисни технологии на антивирусния софтуер; допълнителна функционалност и алгоритми; конфигурация на защитата/.

-Практически примери и задачи.

 

  1. Какво да направя, за да защитя себе си и близките си?

-Поддръжка на софтуера, избор на антивирусно решение, пароли и ПИН кодове, изисквания за сигурност; регулярен бекъп, настройки в електронни пощи, социални мрежи и пр.

-Онлайн хигиена.

– Практически примери и задачи.

 

  1. Мерки за надграждане на информационната сигурност

-Как да се предпазя сам.

-Криптиране /как да защитя данните на телефона или компютъра си/.

-Бекъп и възстановяване.

-Допълнителни решения.

-Практически примери и задачи.

– Полагане на изпит и издаване на сертификати на успешно завършилите обучението.

 

4.Начин на изпълнение

 

Дейността ще се извърши от външен изпълнител- специализирана организация, която организира подобен вид на заложените в дейността обучения. Обучението се предвижда да има присъствена форма – ще бъде поканен лектор. То включва присъствен курс (2 до 4 дни), като накрая се полага изпит за получаване на сертификат. Продължителността ще бъде уточнена в зависимост от натовареността на програмата. Цялата организация, както и логистичната обезпеченост на преподавателя и обучаемите ще бъде поета от фирмата-изпълнител, която ще бъде избрана да извърши дейността.

 

 

 

5.Място на изпълнение на услугата:

Гр. Варна

 

Срок за изпълнение на услугата : до 60 работни дни от сключване на Договора с възложителя.

 

Обща прогнозна стойност: 23 150,00 лв. без ДДС.

 

 

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да предоставят Ценови предложения, придружени с Програма на обучението, съобразно посочената тематика на имейл: t.vitliemova@bgdigitall.com

 

Краен срок за подаване на ценови предложения: до 14.02.2020г., 23:59.